بایگانی برچسب: گزگز شدن در انگشتان

جولای 31

سندرم تونل کارپ (مچ دست)

سندرم تونل کارپ (Carpal Tunnel Syndrome) عارضه ای است که موجب بروز درد، احساس گزگز و سوزش، بی حسی و ضعف در انگشت شست دست و سایر انرشتان می شود.
تونل کارپ در مچ دست فضائی است که کف و دوطرف آن را استخوان های مچ دست و سقف آن را لیگامان عرضی مچ دست احاطه کرده اند. از این فضا عصب مهم دست که بنام عصب مدیان نامیده می شود همراه با 9 تاندون خم کننده انگشتان عبور می کنند. عصب مدیان، سیگنال های عصبی را بین طناب نخاعی و دست منتقل می کند و حس انگشت شست، انگشت اشاره، انگشت سوم و قمسمتی از انگشت چهارم را تامین می کند. این عصب هم چنین، عضلات کوچک واقع در قاعده انگشت شست را عصب دهی می کند.اگر به هر علتی فضای تونل کارپ تنگ شود عصب مدیان تحت فشار قرار میگیرد و در نتیجه علائم کرختی، گزگز شدن و در موارد شدید ضعف حرکتی در دست پیدا می شود. در بیشتر مواقع علت فشار وارد آمدن روی عصب مدیان، ورم کردن سینوویوم اطراف تاندون ها است. سینوویوم تاندون ها غشائی است که عمل آن ها در مفاصل و اطراف تاندون ها تسییل حرکت است.

ادامه‌ی مطلب »