«

»

دسامبر 27

کمر درد

کمردرد به چه علت رخ می دهد ؟

ستون فقرات و قسمت تحتانی کمر یکی از قسمتهای مهم بدن است که از استخوان ها و مفاصل عضلات اعصاب و لیگامان ها تشکیل شده و باعث نگهداری نخاع و ستون فقرات و استحکام کل بدن میشود

کمردرد نیز یکی از بیماری های بسیار شایع بوده که معمولاً باعث ایجاد ناراحتی و کاهش فعالیت و عملکرد بیمار می شود
دو علت عمده برای کمر درد وجود دارد

  • علت اول کمر درد التهابی یاروماتیسم ستون فقرات و لگن است که با استراحت تشدید مس شود .
  • علت دوم کمردرد مکانیکی که معمولا ناشی از ضربه


یا تروما می‌باشد و بافعالیت تشدید می شود

علل کمردرد مکانیکی عبارتند از دیسکوپاتی ها یا آسیب های دیسک و سیاتیک
کشیدگی های عضلات آسیب های استخوان و ستون فقرات وآرتروز

نکته مهم
نکته مهم در کمردرد افتراق این نوع کمر درد از همدیگر می باشد زیرا درمان متفاوتی دارد

کمردرد در نوجوانان

ممکن است ناشی از بدخیمی ها مثل
سرطان بیضه و استخوان و لوسمی ها باشد