«

»

ژانویه 11

پدیده رینود

پدیده رینود چیست ؟

اسپاسم شدید عروق در هنگام سرما در انتها ها از جمله دست و پا گوش و بینی را رینود می‌نامند.
به صورت رنگ پریدگی اندام که متعاقب آن کبودی و سپس قرمزی اندام یعنی در سه فاز ایجاد میشود

علل پدیده رینود

این بیماری معمولاً در زمینه بیماریهای خود ایمنی دیگر و بی مثل لوپوس روماتیسم مفصلی اسکلرودرمی و برگر شکره و آرتریت روماتوئید ایجاد می شود
گاهی ممکن است به تنهایی و بدون هیچ گونه بیماری زمینه ای روماتیسمی ایجاد شود یا اینکه در اثر مواردی مثل داروها و استرس ایجاد شود

تشخیص بیماری رینود

جهت تشخیص باید تمام بیماری های روماتیسمی و همینطور بیماری های تیروئیدی و ریوی بررسی گردد

درمان

مثل آملودیپین و نیفیدیپین استفاده نمود
همینطور می توان از آسپرین
گرم نگه داشتن بدن دستکش و جوراب استفاده کرد