«

»

ژانویه 31

واکسن کرونا در روماتیسم

یکی از موضوعاتی که بیماران مبتلا به بیماریهای روماتیسمی و خانواده های ایشان را نگران کرده، واکسن کرونا میباشد که با توجه به بیماری شان می توانند از واکسیناسیون استفاده کنند یا نه ؟
در پاسخ باید به اطلاع بیماران عزیز برسانم که تمامی واکسیناسیون ها در بیماریهای روماتیسمی که داروهای سرکوبگر ایمنی مصرف می‌کنند بلامانع است و مشکلی ندارد.
ولی دو نکته باید در این بیماران به اطلاع رسیده شود:

  • واکسن هایی که از ویروس های زنده درست شده است در بیمارانی که با از داروی سرکوبگر ایمنی مصرف می کنند با احتیاط باید داده شود.
  • ممکن است به دلیل مصرف داروها اثربخشی واکسن کمتر باشد.

ولی در تمام بیماران روماتیسمی باید واکسن تزریق گردد.