«

»

دسامبر 31

سندروم آنتی فسفولیپید

این بیماری یک بیماری روماتولوژیکی است که در آن سیستم ایمنی باعث افزایش لخته پذیری و استعداد به سقط در خانمها میشود.

در نوع اولیه این سند روم به تنهایی ایجاد می‌شود ولی در نوع ثانویه به همراه یک بیماری روماتیسمی دیگری مثل لوپوس ایجاد میشود.

علائم بالینی

وجود استعداد به لخته در شریان ها و در ورید ها که منجر به آمبولی ریه و سکته مغزی و سکته قلبی و DVT یالخته در وریدهای پا

وجود سقط و یا نازایی، در خانمهایی که دچار نازایی یا سقط های ناشناخته می شوند باید حتماً از این از نظر این بیماری بررسی شوند.

ضایعات پوستی و اختلالات لخته پذیری و زخمهای پوستی و گاهی سایر علائم روماتولوژیک ای ممکن است ایجاد شود.

تشخیص

سه نوع آنتی بادی در این بیماری وجود دارد که برای تشخیص ضروری می باشد.

  • آنتی کاردیولیپین
  • لوپوس آنتی کواگولانت
  • آنتی بتا ۲ گلوبولین1

وجود یک یا چند آنتی بادی فوق به همراه یکی از علائم بالینی ذکر شده با تشخیص سندروم آنتی فسفولیپید را مطرح میکند.

درمان

درمان شامل داروهای ضد انعقادی مثل هپارین انوکساپارین و وارفارین و آسپرین می باشد.در بعضی موارد از داروهای ضد التهابی مثل پردنیزولون و هیدروکسی کلروکین ممکن است استفاده شود.

هشدار

در تمام سکته های قلبی و مغزی و اختلالات انعقادی و آمبولی ریه مخصوصاً در جوانان حتماً باید تست های سندروم آنتی فسفولیپید چک شود.