«

»

مارس 26

تشخیص روماتیسم مفصلی

برای تشخیص روماتیسم مفصلی نیاز به وجود معیارهای تشخیصی هست.و تنها با مثبت بودن یک یا چند آزمایش نمی‌توان تشخیص را مطرح یا رد کرد.

معیارهای تشخیص روماتیسم مفصلی

  • درگیری دو مفصل بزرگ – 1 نمره
  • درگیری یک تا سه مفصل کوچک – 2 نمره
  • درگیری چهار تا ده مفصل کوچک – 3 نمره
  • درگیری بیش از 10 مفصل – 5 نمره
  • آزمایشRFو ACCP با تیتر پایین – 2 نمره
  • .آزمایشRFوACCP با تیتر بالا – 3 نمره
  • آزمایش.ESR وCRP – یک نمره.
  • طول مدت بیماری بیش از شش هفته – یک نمره.

برای تشخیص روماتیسم مفصلی بیمار باید ۶ نمره از موارد فوق را داشته باشد.

برای میزان نمره کمتر از شش ۶ نمره پزشک بررسی ها و پیگیری های لازم را انجام می دهد.