«

»

ژانویه 25

بورسیت چیست ؟

بورسیت

بورس کیسه های کوچک است که بین.استخوان و بافت نرم مثل تاندون قرار گرفته و باعث تسهیل حرکات مفاصل و اطراف آن می شود.

حدود ۱۶۹ بورس مختلف در بدن وجود دارد ولی تعداد کمی از آنها علامت ایجاد می کنند.محل های شایع بورسی که علائم بالینی ایجاد می کند به قرار زیر است:

بورسیت شانه یا ساب آکرومیال

که باعث درد شانه در معاینات خاص خودش می شود.

بورسیت تروکانتر

که باعث التهاب در قسمت جانبی را ن شده و معمولا خوابیدن به پهلو بر روی زمین سفت ایجاد می‌شود و ضربه نیز از علل آن می باشد.

بورسیت پرپتلار یا جلو زانو

این بورسیت بدلیل زانو زدن بر روی زمین سفت و تروما ایجاد میشود.

بورسیت آشیل

در مواردی مثل کفش تنگ یا ضربه ایجاد میشود.

بورسیت اولکرانون یا آرنج

که در پشت آرنج بوده و به دلیل تروما یا فشار بر روی آرنج ایجاد می شود.

بورسیت ایسکیال

به آن بورسیت خیاطها نیز گفته می‌شود به دلیل نشستن طولانی بر صندلی سفت ایجاد می شود.

درمان بورسیت ها

  • کاهش فشار
  • ضد التهاب
  • تزریق استروئید زیر نظر پزشک